Kachanovskaya Fortress, Chernigov oblast, Ukraine

Sergey's UR7UT photoreport


 

Click on any photo for a detailed view


US5UV Sergey
US5UV Sergey
Kachanovskaya Fortress
Kachanovskaya Fortress
UR7UT against the background of fortress
UR7UT against the background of fortress
Kachanovskaya Fortress
Kachanovskaya Fortress
UR7UT against the background of fortress
UR7UT against the background of fortress
US5UV against the background of fortress
US5UV against the background of fortress
US5UV
US5UV
UR7UT
UR7UT

©RZ1AK design