Naslednitskaya Fortress, Chelyabinsk oblast, Russia

Anatoly's RN9AOM photoreportClick on any photo for a detailed view


Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress
Naslednitskaya Fortress

©RZ1AK design